رقابت های جایزه قهرمانی تکنالوژی معلوماتی

رقابت های جایزه قهرمانی تکنالوژی معلوماتی

همین حالا درخواست کنید و الی ۲۵۰۰ دالر جایزه نقدی را برنده شوید

آخرین مهلت سپردن درخواست ۵ نومبر ۲۰۱۳ است

برای دریافت فورمه درخواست و معلومات بیشتر به صفحه زیر مراجعه کنید: Dewae.mcit.gov.af

به آدرس زیر ایمیل بفرستید:  Dewae@aims.org.af&  Dewae@mcit.gov.af

یا هم به شماره های زیر تماس بگیرید:   +93784482384 & +93700166095

 

 

جایزه قهرمانی تکنالوژی معلوماتی چیست؟

جایزه قهرمانی تکنالوژی معلوماتی جایزۀ است که به یکی از کارمندان دولت افغانستان، تبع افغان (ساکن یا غیرساکن)، و یا هم سازمان یا اداره که مالک آن افغان باشد، اعطا خواهد شد تا از سهم 

گیری های عالی آنها در توسعه سکتور تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی قدردانی شود، و این سهم گیری می تواند در بخش های دولتداری، انکشاف بازار یابی یا خدمات عامه باشد.

 

سپردن درخواست برای کاندید شدن

از نهاد، شخص یا درخواست کننده کاندید خواسته می شود تا تفصیلات مکمل کاندید انفرادی، بشمول نام، نقش و خلص سوانج خویش را ارائه کنند. برعلاوه، این فراهمی باید تفصیلات کامل کار و دست آورد های کاندید، پروژه هایی که وی موفقانه تکمیل نموده است و پروژه هایی سکتور تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی که فعلاً زیر کار می باشد، را شامل شود.  به منظور تسهیل در ارائه درخواست، فورمه کاندیداتوری باید توسط AIMS طرح شده و همراه با درخواست وی برای کاندیداتوری ارسال شود. تنها اشخاص انفرادی یا سازمان های ثبت شده افغان ها- بدون هیچ گونه وابستگی با اداره انسجام افغانستان (AIMS)-  واجد شرایط دریافت این جایزه هستند.

 

معیار های انتخاب

کوشش می شود تا شخصی که استثنایی ترین و برجسته ترین کار را در بخش استفاده از تکنالوژی برای دولتداری و توسعه آن انجام داده باشد، انتخاب شود. بنابراین، معیارهای انتخاب شامل دستآورد ها وی در تاثیر گذاری بر سکتور تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی، خدمات عامه، انکشاف اجتماعی و اقتصادی جامعه، و کاهش فقر باشد، می باشد. خصوصیات فردی کاندیدان، مانند پشتکار، کار گروهی، صداقت شخصی، رهبری و توانایی برای ایجاد تغییر نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت. چنانچه کمیته انتخاب ک ارزو داشته باشد تا معلومات بیشتر یا توضیحاتی را خواسته باشد، ممکن است لست نهایی کاندیدان را جهت مصاحبه انتخاب کنند.

 

ارزش جایزه

۲۵۰۰ دالر امریکایی برای هر یک از برندگان و تعداد برندگان به اساس تعداد درخواست های دریافت شده برای رقایت جایزه قهرمانی تکنالوژی معلوماتی تعیین خواهد شد.

 

معلومات بیشتر و اسناد رهنما راجع به رقابت های جایزه قهرمانی تکنالوژی معلوماتی

برای دریافت فورم درخواست اینجا کلیک کنید، یا لینک زیر را ببینید یا هم نسخه آن را از دفتر AIMS دریافت کنید: (آدرس: خانه نمبر ۱۷، سرک ۱، عقب لیسه غازی، کارته چهار، کابل، افغانستان)

  1. فورم درخواست برای رقابت های جایزه قهرمانی تکنالوژی معلوماتی

برای مشاهده اسناد رهنما بالای لینک های زیر کلیک کنید:                                 

  1.               تشریح رقایت های جایزه قهرمانی تکنالوژی معلوماتی    
  2.            قوانین و مقررات سهم گیری برای رقایت های جایزه قهرمانی تکنالوژی معلوماتی
  3.              کتاب رهنمای برنامه دیوی